Algemene voorwaarden & herroepingsrecht

 

Identiteit van de ondernemer
Eenmanszaak Mademoibelles, met vestigingsadres te Mechelsesteenweg 20, 2830 Willebroek en ondernemingsnummer 0508.989.088.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@mademoibelles.be.  

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Mademoibelles, ofwel via de website, via een fysieke verkoop of via social media.
 2. Dienst: de diensten die de eenmanszaak Mademoibelles leveren
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij het aankopen van een product of dienst.
 5. Klant: De consument die een product aankoopt bij Mademoibelles en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en Mademoibelles.  
 7. Producten:
 • Juwelen
 • Beautyproducten
 • Haaraccessoires
 • Overige accessoires
 1. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 2. Website www.mademoibelles.be. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijft Mademoibelles de regels op basis waarvan Mademoibelles de Producten en Diensten de Klant zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, Producten en Diensten en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de Klant. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden Schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Mademoibelles doet steeds een Aanbod via de Website, via een fysieke verkoop of via social media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn steeds inclusief 21% BTW.

3.2. Mademoibelles heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.3. Mademoibelles kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 


Artikel 4 – vergoeding: 

4.1. Algemeen

De Klant kan de Producten van Mademoibelles via de Website of tijdens een fysieke verkoop aankopen. Alle prijzen staan steeds duidelijk vermeld.

De vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Bestellingen vanaf €69,00 worden gratis verzonden binnen België en vanaf €100 naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Bij andere bestellingen wordt er een verzendkost aangerekend zoals omschreven in de rubriek ‘Levertijd en verzendkosten’. De Klant ontvangt bij verzending steeds een Track & Trace code via Bpost (België) of PostNL (Nederland, Frankrijk en Duitsland), tenzij er voor de verzending binnen België gekozen werd voor een brievenbusdoosje of (bubbel)envelop.

4.2.  Betaling

4.2.1. De Klant dient de Producten die op de Website kunnen worden aangekocht, via de Website te betalen. De Klant ontvangt een bevestigingsmail na de betaling. Daarnaast is het ook mogelijk om op verschillende fysieke verkopen de Producten aan te kopen.

4.2.2. Bij een aankoop via de website kan de Klant via volgende kanalen de Producten betalen: Mollie Payments. Mollie Payments biedt gegarandeerd veilig betalen via tal van betalingsmogelijkhede, zoals: Bancontact/Mister Cash, KBC Online, Belfius Direct, ING Home Pay,  IDeal, Sofort en Creditcard.

4.2.3. Bij een fysieke verkoop kan de Klant via volgende kanalen de Producten betalen:

 • Cash;
 • Met Payconiq;
 • Met een QR-code via de app van je bank.

 

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke Producten te ontbinden. Mademoibelles heeft het recht om de Klant te vragen naar de reden van herroeping, als is de Klant niet verplicht een reden op te geven.

De Klant is steeds verplicht om het herroepingsformulier in bijlage of enige andere ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt in te vullen en te bezorgen aan Mademoibelles. De bewijslast van de herroeping ligt bij de Klant.

De bedenktijd uit het eerste lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail heeft ontvangen.  

5.2. Uitzonderingen:

De Klant erkent dat er geen Herroepingsrecht mogelijk is op Verzegelde Producten en Beautyproducten aangezien deze bederfelijk zijn.

Artikel 6 – Uitoefening van het Herroepingsrecht

6.1. Om het Herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant, Mademoibelles via mail op de hoogte stellen van de beslissing de Overeenkomst te herroepen. Dit kan via het herroepingsformulier in bijlage of enige andere ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt aan Mademoibelles te bezorgen via mail (info@mademoibelles.be). Deze mededeling moet Mademoibelles bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. De bewijslast van de herroeping ligt steeds bij de Klant.

6.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant de beslissing om de Overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar Mademoibelles. De Klant is op tijd als de Producten zijn teruggestuurd voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

6.3. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening de Klant. Het terugsturen van de Producten vindt plaats via pakketpost van Bpost met een Track & Trace code en kost € 6,40 (binnen België). Om Producten terug te sturen vanuit Nederland, betaalt de klant voor pakketpost via PostNL met een Track & Trace code € 9,60. Vanuit Frankrijkt bedraagt dit €15,50 en vanuit Duitsland bedraagt dit €10.

6.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mademoibelles zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking en in de originele staat bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

6.5. Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Mademoibelles alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mademoibelles op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

6.6. Mademoibelles betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 7 – Levering en risico

7.1. Voor aankoop en verzending van Producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. Mademoibelles is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Voor de Producten voorziet Mademoibelles een uitvoeringstermijn van 1-3 werkdagen. Daarboven komt nog een extra termijn van 1-2 dagen voor de levering.

7.3. Wanneer de bezorging van een Product vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4. Wanneer de Klant niet thuis is op het moment van levering van het Product, wordt het Product naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door de Klant van het pakket geeft de Klant, echter geen recht de Overeenkomst te ontbinden.

7.5. Mademoibelles kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 8 – Cadeaubonnen

De cadeaubonnen die worden aangekocht bij Mademoibelles zijn gedurende 1 jaar geldig. Ze kunnen gebruikt worden voor alle producten, ook de producten in solden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1. Algemeen

Mademoibelles zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat Mademoibelles slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van Mademoibelles is beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst.

9.2. Gebrekkig Product

Indien de Klant een gebrekkig Product ontvangt, zal Mademoibelles proberen om de Producten gratis te herstellen. Indien dit niet mogelijk is geeft Mademoibelles aan de Klant de keuze tussen een nieuw Product of een terugbetaling van de aankoopprijs.

Mademoibelles geeft de Klant steeds de nodige instructies over de verzorging van de juwelen en accessoires. Indien de schade aan het Product te wijden is aan een slechte verzorging dan is Mademoibelles de Klant geen vergoeding of nieuw Product verschuldigd.

9.3. Overmacht 

Mademoibelles aanvaart geen enkele aansprakelijkheid wanneer ze als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Mademoibelles alsnog aan haar verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Indien de Overeenkomst definitief niet meer kan worden uitgevoerd, krijgt de Klant alle reeds betaalde sommen terugbetaald.

9.4. Website 

Mademoibelles is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Mademoibelles zal  het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Mademoibelles is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

9.5. Onderaanneming en beroep op derden

Mademoibelles mag beroep doen op derden en onderaannemers. Mademoibelles is niet verantwoordelijk voor enige vertraging aan de levering indien deze te wijten is aan deze derden of onderaannemers.

Artikel 10 – Betwistingen 

De Klant is verplicht om eventuele klachten over de geleverde Diensten of Producten binnen de 3 dagen na het ontstaan van de klacht, via aangetekend schrijven of e-mail, kenbaar maken aan Mademoibelles. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek Product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen voor de Goederen en Diensten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen en overige inhoud op de Website, eigendom zijn van Mademoibelles en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

11.2. Mademoibelles verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

11.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Mademoibelles zonder schriftelijke toestemming te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

Door het aankopen van de Producten verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op de Website van Mademoibelles.  

In het kader van de Diensten die Mademoibelles verricht, verwerkt Mademoibelles als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van het Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om de Overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren. 

Artikel 13– Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 14 – Algemeen 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

 

BIJLAGE 1: HERROEPINGSFORMULIER

Vul het volgende formulier voor herroeping in als u iets wilt terugsturen en verstuur het ingevulde formulier naar info@mademoibelles.beherroepingsformulier.